• Datainspektionen informerar om GDPR

    Vår informationsfilm riktar sig dig som vill veta mer om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

  • Ta kontroll över dina personuppgifter - se EU-kommisionens video

Startsida

Datainspektionen hjälper dig att skydda dina personuppgifter

Välkommen till Datainspektionen på Åland. Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas. Vi finns till för din skull.

Några enkla tips!

Du kan skydda din personliga integritet genom att läsa vår checklista.

Vi vänder oss både till myndigheter och privatpersoner.

Nyheter

Nyhetsbrev nr 7-2018

Allmän vägledning gällande personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariga myndigheters räkning
Läs mer om Nyhetsbrev nr 7-2018 ›

Nyhetsbrev nr 6-2018

Datainspektionen har nu publicerat två nya vägledningar på sin webbsida: Allmän vägledning om myndigheternas behandling av personuppgifter  
Läs mer om Nyhetsbrev nr 6-2018 ›

Nyhetsbrev nr 5-2018

Datainspektionen har nu publicerat följande vägledningar på sin webbsida: Riktlinjer för myndigheter och organisationer ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras EU:s...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2018 ›

För myndigheter

De 6 viktigaste stegen för ett gott dataskydd:

STEG 1: Grundläggande krav och definition
Relevanskravet, precisering av ändamålen, planering.

STEG 2: Tillåten behandling
Kravet på ändamålsbundenhet.

STEG 3: Känsliga uppgifter
Aktsamhet och god informationshantering.

STEG 4: Personbeteckning
Krav på skydd för att förhindra obehörig åtkomst, förstörelse etc.

STEG 5: Information
Förvaringstid, registerbeskrivning etc.

STEG 6: Säkerhet
Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Checklista för myndigheter

Vår checklista är en bekväm tjänst för din skull. Läs mer i checklistan för din säkerhet nu!

För privatpersoner

Ta kontroll över dina personuppgifter

- se EU-kommisionens video!

Detta är personuppgifter:

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personbeteckning och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.

Detta är en personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig kallas den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan vara en myndighet eller en förening som utövar offentlig makt och som med stöd av landskapslag utför ett offentligt uppdrag.

Så här skyddar du dina personuppgifter:

Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (personuppgiftslagen) innehåller bestämmelser om när och hur personuppgifter får behandlas.

Var och en har rätt till skydd av sina egna personuppgifter samt rätt att få tillgång till dem och få rättelse. Personuppgifterna ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av samtycke eller på annan legitim eller laglig grund.

  • Skydd av och tillgång till de egna personuppgifterna
  • Svar på varför och hur personuppgifter behandlas