MSB.se - Informationssäkerhet

Ökad förståelse för risker i det digitala samhället

I mars 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Under året genomfördes flera stora insatser för att öka medvetenhet och kunskap hos målgrupperna om vikten av att skydda sin viktigaste information. En nationell kampanj förlades till Informationssäkerhetsmånaden under oktober. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Polismyndigheten samt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket vilka står bakom webbplatsen verksamt.se. Uppdraget rapporterades till Justitiedepartementet den 31/1.

Nya faktablad

Nu finns det två nya faktablad publicerade. Faktabladen är baserade på djupare studier gjorda av FOI NCS3.

Nya föreskrifter kopplade till NIS-regleringen

Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

Ökat anslag för NIS i budgeten

Regeringen förslår ett ökat anslag för informationssäkerhet i vårändringsbudgeten för 2018, för genomförandet av det så kallad NIS-direktivet. MSB föreslås få 7 miljoner kronor under 2018 för att ta emot och hantera incidentrapporter och samordna visst gränsöverskridande arbete.

Sidor