Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

MSB.se - Informationssäkerhet

MSB ser allvarligt på attacken mot flera svenska mediesajter

MSB ser allvarligt på den överbelastningsattack som genomfördes mot flera svenska mediesajter under kvällen den 19 mars. Medierna har en viktig demokratisk funktion i samhället, attacker mot medier kan därför ses som ett hot mot samhällets säkerhet. MSB följer händelsen, som av allt att döma är den största överbelastningsattack som drabbat svenska nyhetssajter hittills. MSB kommer nu att studera händelsen inom ramen för det arbete som sker inom mediernas beredskapsråd.

Ny rapport om betydelsen av informationssäkerhet

På uppdrag av MSB genomförde Örebro universitet under hösten 2015 en Delphi-studie av några grundläggande begrepp på informationssäkerhetsområdet. Rapporten visar på flera angelägna utvecklingsbehov, inte minst bredare och effektivare förankring.

Bristande it-säkerhet i akutsjukvården

Närmare tre av fem läkare och sköterskor i akutsjukvården uppger att dagens metoder för autentisering i vårdsystem är bristfälliga. Upplevda brister samspelar med åsidosättandet av säkerhetsregler. Drygt hälften av de tillfrågade låter kollegor läsa i patientjournaler när de själva är inloggade.

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

Informationssäkerhetsfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle och som ett led i detta önskar regeringen få kunskap om hur kommunernas arbete med informationssäkerhet ser ut. MSB har därför fått i uppdrag att, i samverkan med SKL, ta fram en aktuell lägesbild. Uppdraget ska rapporteras till regeringen den 1 december, 2015

Bristande konsekvensanalys av övervakning och övervakningsteknik

Under ledning av professor Wilhelm Agrell har elva forskare och verksamhetschefer bidragit till en antologi om övervakning och integritet. Författarna visar på utbredda brister i konsekvensanalyser på området, i såväl rättsliga bedömningar av övervakning som privata investeringar i teknik.

Första nordiska cybersäkerhetsövningen

För första gången har det nordiska nationella CERT-samarbetet (CERT – Computer Emergency Response Team) genomfört en gemensam nordisk cybersäkerhetsövning. Övningen genomfördes 16-18 mars och syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera it-incidenter.

Informationssäkerhetsutredning inlämnad till regeringen

Informationssäkerhetsutredningen NISU 2014 har lämnat in sitt betänkande där en nationell strategi för statens informations- och cybersäkerhet redovisas. Utöver det har ett flertal förslag tagits fram vilka stödjer de mål som uttalas i strategin, bland annat en ny förordning för statliga myndigheters informationssäkerhet.

Gemensamt projekt för robust och säker adressering på internet

MSB har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) genomfört ett projekt för att säkra robust och säker adressering på internet. Av Sveriges 290 kommuner har 231 beviljats medel för att införa DNSSEC under åren 2012-2014 till en kostnad av tio miljoner.

Sidor