Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

MSB.se - Informationssäkerhet

Ny rapport presenterar erfarenheter från större it-incidenter i Sverige

I rapporten "It- och informationssäkerhet i Sverige. Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012–2014" beskrivs fem fall av it- och informationssäkerhetsincidenter, som inträffat i Sverige de senaste tre åren. Rapporten vänder sig särskilt till aktörer som vill stärka sitt kontinuitets- och riskhanteringsarbete.

Gemensam kampanj om informationssäkerhet riktad till landets myndigheter

En ökad medvetenhet om dataintrång och andra it-relaterade hot har aktualiserat frågan om hur våra myndigheter och organisationer hanterar skyddsvärd information. Nu går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ut med en gemensam informationskampanj om nyttan med att skydda sina informationstillgångar med nationellt godkända kryptosystem, så kallade signalskyddssystem.

Osäker informationshantering i vården

Bristande informationssäkerhet i vården är förenat med patientsäkerhetsrisker. Kontrollarbetet är dock ineffektivt, om det inte helt uteblir. Det framkom under ett seminarium om informationssäkerheten i vården den 28 januari.

MSB tar över information om internetsäkerhet från PTS

Från och med den 29 januari 2015 tar MSB över PTS:s information till privatpersoner och företag om internetsäkerhet, samt tjänsten ”Testa lösenord”. Övertagandet är en naturlig följd av att Sveriges it-incidentcentrum (Sitic, nuvarande CERT-SE) flyttades från PTS till MSB (2011).

Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet är framtagen på regeringens uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). I handlingsplanen finns ett trettiotal åtgärdspunkter som myndigheterna i SAMFI har arbetat med sedan 2012.

Korrekt tid och position ‒ kritiska faktorer i samhället

Idag, 2 december, presenterar MSB en rapport om riskerna med tids- och positionsberoenden. I rapporten "Vikten av var och när. Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse" finns en vägledning med råd om åtgärder som kan vidtas för att skydda system och tjänster.

Sverige deltog i Nato Cyber Coalition 2014

Den 17-21 november deltog Sverige i övningen Nato Cyber Coalition 2014. I den årligen återkommande multinationella cybersäkerhetsövningen, deltar militära respektive nationella CERT-organisationer och cybercenter. Syftet är att öva sig på att hantera tekniska och operativa cyberincidenter.

MSB medverkar i en ny internationell fallstudie om cyberincidenter

MSB har tillsammans med National Cyber Security Centre (NCSC) i Nederländerna och Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik i Tyskland tagit fram rapporten International Case Report On Cyber Security Incidents. Rapporten beskriver tre incidenter med koppling till informationssäkerhets- och cybersäkerhetsområdet och de lärdomar som går att dra av dessa.

It-incidenter i fokus på nordiskt möte

Den 19-20 november genomfördes i MSB:s regi ett nordiskt möte på generaldirektörsnivå i Sigtuna. Mötet är en del i det nordiska nationella CERT-samarbetet kring informations- och cybersäkerhet

Sidor