Datainspektionen återkallar budgetmålen för 2024

Datainspektionen uppmärksammar invånarna och myndigheterna på återkallelse av budgetmål 

I landskapets budgetprocess för 2024 har skett ett misstag. Datainspektionens mål var beroende av att DI fick mänskliga resurser, en handläggare med expertis i juridik och en med expertis i teknik. Landskapets rättsskyddsärenden ska givetvis skötas av tjänstemän med tjänstemanna-ansvar i en stabil organisation. Datainspektionens förmåga att effektivt och i tid svara på intrång i den grundläggande rättigheten dataskydd kan inte vara beroende av en enda person, med laglig rätt att vara ledig, och av om det finns tillgängliga specialiserade resurser att anlita på den fria marknaden.  
 
De mänskliga resurser Datainspektionen har begärt har inte beviljats. Dock har DI inte konsulterats om hur målen borde anpassas. Utan att ändra målen har Ålands landskapsregering menat att landskapsregeringen avser ”utreda möjligheten att inleda ett samarbete med den svenska Integritetsskyddsmyndigheten”. Åtgärder har Datainspektionen veterligen inte vidtagits för att förverkliga detta och budgetmålen för 2024 kommer inte att kunna förverkligas. 

De budgetmål Datainspektionen fann och fortfarande finner viktigast är: 

  • Barn har färdigheter att skydda sig och sina vänner i den digitala världen 
  • Datainspektionens tillsyn formaliseras för att öka transparensen 
  • Alla är trygga i att Ålands offentliga sektor sköter om deras integritet lika väl som i närregionerna 
  • Produktionen och konsumtionen av den offentliga sektorns tjänster håller en hög integritetsskyddsnivå 
  • Datainspektionen producerar högklassiga tillsynstjänster på området dataskydd 

Status idag: 

Dataskyddet på Åland håller inte samma standard som i närregionerna på grund av att begärda resurser för att nå en nordisk standard inte har beviljats. De nordiska datatillsynsmyndigheterna har gemensamt uttryckt sin oro för Ålands situation. Datainspektionens möjligheter att svara effektivt och i tid på intrång i den grundläggande rättigheten till dataskydd hämmas av den uppenbara underbemanningen.  

Det enda mål som kan kvarstå 2024 –2026 är att Datainspektionens tillsyn formaliseras för att öka transparensen.    
 
Datainspektionen kommer i fortsättningen att använda sina korrigerande befogenheter.  De korrigerande befogenheterna är: 

  • reprimander 
  • förelägganden, vid behov vid vite  
  • begränsningar av och förbud mot vissa typer av behandling, till exempel plattformar och register, vid vite 
  • att påföra administrativa sanktionsavgifter på den privata sektorn.   

Datainspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Datainspektionen kommer att yrka att beslutet verkställs oavsett besvär.