Den första granskningen och verksamhetsberättelse 2018

Datainspektionens första GDPR-granskning

Datainspektionen inledde under förra månaden en granskning av samtliga landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter. Syftet med granskningen är att undersöka om myndigheterna i enlighet med regelverket utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll är kritisk för efterlevnanden av regelverket i GDPR. Dataskyddsombudet ska vara en slags revisor gällande all personuppgiftsbehandling som den berörda myndigheten sysslar med. Dataskyddsombudet är även kontaktperson för både allmänheten och för Datainspektionen gällande frågor som rör den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbehandlingar. 

Eftersom dataskyddsombudet har en så pass viktig roll är det därför även viktigt att dennes mandat är tydligt och att det har blivit tilldelat på ett lagenligt sätt. På så sätt blir det tydligt både för myndigheter och privatpersoner vad dataskyddsombudens ställning är och dataskyddsombuden kan då även utföra sitt uppdrag på så sätt som är tänkt.

 

Verksamhetsberättelse 2018

Bifogat detta nyhetsbrev är Datainspektionens verksamhetsberättelse 2018. Datainspektionens årsredovisning kommer att gå att läsa i samband med Landskapsregeringens publikation av densamma.