Granskningsplan 2020

Datainspektionen har idag fastställt en granskningsplan för år 2020. Granskningsplanen finns att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.

De områden som kommer att vara under lupp 2020 är hälso- och sjukvård, socialvård, utbildningsverksamhet och annan verksamhet där barns uppgifter behandlas.

Särskilt fokus kommer att ligga på behandling i form av kameraövervakning.

Hur verksamheter uppfyller rätten till information som ska ges den enskilde kommer även att granskas. Dels när personuppgifter hämtas in direkt från den enskilde och dels när uppgifter hämtas in från tredje part.

Uppföljning av rapporten om Dataskyddsombud i Ålands allmänna förvaltning kommer även att göras under 2020.

Dessa områden har valts på grund av att särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i stor omfattning inom hälso- sjuk- och socialvård och eftersom Datainspektionen har ett särskilt lagstadgat uppdrag att värna barns rättigheter.

Kameraövervakning har under 2019 varit i fokus i och med att Europeiska Dataskyddsstyrelsen släppte en vägledning för hur kameraövervakning får göras inom ramen för dataskyddsförordningen. Det är därmed ett aktuellt område att granska.

Slutligen är rätten till information nödvändig att granska då den enskilde enbart kan hävda sin rätt om hen är informerad om sakomständigheter och rättigheter. Att göra en övergripande granskning av artiklarna som rör rätten till information är därför nödvändig för att säkerställa att enskilda ges möjlighet att utöva även andra rättigheter under dataskyddsförordningen.

 

I Tjänsten
Joakim Söderberg
Myndighetschef