Nordiska mötet och Stockholmsdeklarationen

Den 6-7 maj 2019 träffades samtliga nordiska dataskyddsmyndigheter för att diskutera erfarenheter och bekräfta det nära samarbetet mellan länderna i just frågan om Dataskydd.

Ålands Datainspektion var på plats, representerad av undertecknad. Datainspektionens ställning är unik bland de nordiska länderna eftersom tillsynsobjekten enbart är myndigheter och organisationer som sköter förvaltningsrättsliga uppgifter. Mycket av det som diskuterades vid det nordiska mötet och de svårigheter som övriga dataskyddsmyndigheter möter i form av utdömande av sanktionsavgifter och gränsöverskridande behandlingar berörde därför inte Åland. Lyckligtvis fördes parallelldiskussioner vilket innebar att Ålandsdelegationen kunde närvara i forum där frågor som direkt rör Datainspektionens verksamhet behandlades (till exempel diskussionsforum om en kommande vägledning gällande relationen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden).

I och med att Dataskyddsförordningen är ett harmoniseringsprojekt direkt från EU är denna typ av möten nödvändiga för att sätta den egna myndigheten i ett större perspektiv, och genom att Åland närvarar kan vi genom det nordiska samarbetet direkt påverka de frågor som kommer att behandlas på EU-nivån. 

Den huvudsakliga rent praktiska åtgärden som bestämdes att samtliga dataskyddsmyndigheter ska vidta är att slutföra och sammanställa den granskning av dataskyddsombud som beslutades förra året i den så kallade Köpenhamnsdeklarationen. Denna granskning inleddes av Datainspektionen tidigare i år, samtliga kommuner har fått en rekommendation om utnämnade av dataskyddsombud skickad till sig, en motsvarande rekommendation kommer att skickas till landskapsmyndigheterna under Maj månad.

Samtliga åtaganden och ställningstaganden som dataskyddsmyndigheterna enades om under mötet resluterade i en ny deklaration (Stockholmsdeklarationen), vilken författats på engelska vilket är arbetsspråk under det nordiska samarbetet.

Stockholmsdeklarationen och en bild på samtliga undertecknande delegater finns bifogad.

 

Joakim Söderberg
Myndighetschef Datainspektionen