Nordiskt samarbete om skydd av barn i online-spel, AI och sanktionsavgifter

Den 30 – 31 maj möttes de nordiska datatillsynsmyndigheterna i Oslo på sitt årliga möte. Syftet med mötena är att diskutera aktuella frågor om dataskydd och utväxla praxis. På mötet undertecknades en gemensam förklaring om hur vi ska samarbeta i aktuella frågor om dataskydd. 

Möten mellan de nordiska datatillsynsmyndigheterna har arrangerats sedan 1988. I år deltog alla de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland). De nordiska datatillsynsmyndigheterna delar samma värderingar och möter samma utmaningar. Ålands situation är särskilt vansklig på grund av resursbrist, konstaterade de nordiska datatillsynsmyndigheterna tillsammans. 

Under mötet antog de nordiska tillsynsmyndigheterna bland annat gemensamma principer om barn och online-spel. Dessa publiceras senare. 

I förbindelse med EU:s paket med nya lagar på det digitala fältet blev vikten av att undgå fragmentering av tillsynsstrukturerna framhävd. Om det ges resurser till det kan datatillsynsmyndigheterna ge praktisk vägledning om samspelet mellan dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya lagstiftningen för att stöda innovation. 

AI diskuterades specifikt

Även om AI-förordningen själv kommer att reglera vissa aspekter vid AI, så fortsätter dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Som regel innebär utveckling, träning och användning av AI att personuppgifter behandlas och det är därför nödvändigt att tillämpa båda regelverken. Datatillsynsmyndigheterna har en räcka roller att uppfylla när det gäller AI och behöver tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter och för att motverka juridisk osäkerhet. 

Det framhävdes också att nationell lagstiftning ska trygga och stöda ansvarsfull AI. Det är särskilt viktigt att sörja för att behandlingen av personuppgifter i förbindelse med AI har en ansvarsfull rättslig grund. 

Sanktionsavgifter

Vikten av den allmänna nordiska tillnärmningen att påföra offentliga myndigheter sanktionsavgifter diskuterades också. Tillsynsmyndigheterna i Finland, på Åland och på Färöarna bör också få möjlighet att påföra sådana sanktionsavgifter. 

Slutligen diskuterades vikten av effektivitet och en riskbaserad tillnärmning till tillsynsuppgifterna. Datatillsynsmyndigheternas resurssituation fortsätter att påverka möjligheten att tillvarata invånarnas grundläggande rätt till dataskydd. Situationen på Åland är särskilt osäker och bekymmersam.