Nyhetsbrev nr 4-2018

Riktlinjer om hur de bindande kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kan uppnås

Offentlig sektor är en stor användare av alla typer av personuppgifter. Uppgifterna används ofta i sammanhang som har stora konsekvenser för den enskilde medborgarens rättigheter och skyldigheter. Därför är det viktigt att de uppgifter offentlig sektor behandlar är av god kvalitet.

Datainspektionen har i syfte att komplettera myndigheternas dokument om IT-strategier utarbetat en allmän vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard medför att informationssystem uppfyller dataskyddsprinciperna och tar till vara de registrerades rättigheter.

Vid utveckling av nya IT-lösningar ska verksamheten tänka på dataskydd och informationssäkerhet. Att ta hänsyn till dataskyddet och informationssäkerheten genom systemets hela livscykel är både kostnadsbesparande och mer effektivt än att ändra i ett färdigutvecklat program.

Vägledningen hittar du som bilaga under vägledning - allmänna råd.