Rapport över utnämnande av dataskyddsombud på Åland

På Datainspektionens anslagstavla finns nu en rapport av den granskning som Datainspektionen gjort gällande utnämnande av dataskyddsombud inom Ålands offentliga förvaltning.
Över lag kan konstateras att få av de myndigheter eller organ som granskades hade utnämnt dataskyddsombud innan granskningen inleddes. Under året har dock merparten av de granskade aktörerna utnämnt dataskyddsombud i behörig ordning. De som inte har utnämnt dataskyddsombud ännu kommer att bli föremål för ett föreläggande att göra detta.

Samtliga granskade objekt har blivit informerade om sin skyldighet att utnämna dataskyddsombud och samtliga av dessa har fått påminnelser av Datainspektionen.

En omfattande del av de granskade organen köper idag tjänster från Åda Ab. Datainspektionen har därför även granskat de avtal som blivit delgivna myndigheten i samband med granskningen. 

Kortfattat säljer Åda Ab enligt avtalen fler tjänster än de har personal för, och avtalens omfattning innebär att vissa tillsynsobjekt får dela en timme i månaden mellan upp till fem myndigheter. De parter som har tecknat avtal med Åda Ab rekommenderas därför att ställa krav på avtalsuppfyllnad på Åda Ab, omförhandla avtalet eller att häva det.

Uppföljning av förelägganden och rekommendationer kommer göras under 2020.

 

I tjänsten
Joakim Söderberg
Myndighetschef
+3581825550