Lagstiftning och vägledning

Respekten för privat- och familjelivet samt skyddet av personuppgifter utgör en grundläggande rättighet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01)

Skyddet för privatlivet har en speciell ställning i grundlagen.

Personuppgiftslagen

Rätten till skydd för privatlivet regleras bland annat i Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, även kallad personuppgiftslagen.

Syftet med lagen är att säkerställa att människor skyddas mot att deras personuppgifter används på ett kränkande sätt genom en myndighets behandling av personuppgifter. Myndigheterna är skyldiga att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

Landskapslagen tillämpas enbart på den verksamhet som har formen av myndighetsutövning. Utöver landskaps- och kommunalförvaltningen tillämpas lagen på andra som sköter offentliga uppdrag, till exempel jaktvårdsföreningarna och Ålands idrottsförbund.

På Ålands polismyndighets verksamhet tillämpas den finska personuppgiftslagen (FFS 523/1999).

Bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter ingår också i andra lagar. Dessa specialbestämmelser tillämpas primärt i förhållande till personuppgiftslagen. Således ska de allmänna förpliktelserna i personuppgiftslagen alltid uppfyllas, då dessa inte ingår i annan lagstiftning.

Övrig lagstiftning

Vi har listat ytterligare några lagar som har betydelse för dataskyddet. Du hittar landskapslagarna på landskapsregeringens webbplats och rikslagarna på Finlands riksdags webbplats genom att söka på lagens nummer inom parentes.

  • Landsskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet
  • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 447/2001)
  • Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (FFS 516/2004)
Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 9.4.2018