Grundläggande begrepp

Personuppgift

Ordet personuppgift är ett centralt begrepp för Datainspektionen. Med det menas alla uppgifter eller all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Exempel på sådan information är namn, personbeteckning och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem bilden föreställer.

Behandling

Med behandling avses varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen eller medlen för behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde  

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud utnämns av en organisation och har som främsta uppgift att övervaka att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom organisationen. 

Register

Register är en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

Register över behandling

Ett register över behandling ska innehålla uppgifter om:

  • Behandlingens namn (för att identifiera vilken behandling beskrivningen avser)
  • Ändamål (för vilket ändamål hanteras personuppgifter i den aktuella behandlingen)
  • Personuppgiftsansvarig (namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter) 
  • Dataskyddsombud (namn och kontaktuppgifter)
  • Kategorier av registrerade (till exempel anställda, kunder och medlemmar)
  • Kategorier av registrerade (till exempel namn, kontaktuppgifter, personbeteckningar, lön, omdömen, diarienummer, IP-adress, registreringsnummer på fordon eller fastighetsbetckning
  • Kategorier av mottagare (inklusive personuppgiftsbiträden) till vilka personuppgifterna lämnas ut (till exempel Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen eller namngivet personuppgiftsbiträde)
  • Tredjelandsöverföringar inklusive mekanismer (till exempel namn, land eller mekanism/undantag som används)
  • Bevarande och gallring (generella tidsfrister för gallring (om möjligt med motivering)
  • En allmän beskrivning (om möjligt) av vidtagna säkerhetsåtgärder (med hänvisning till artikel 32, It-säkerhetspolicy eller liknande)

​Samtycke

Varje slag av frivillig, specifik, informerad, otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Personuppgiftsincident 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 21.5.2018