Dina rättigheter

Om Datainspektionen hanterar dina personuppgifter har du som registrerad vissa rättigheter. Om du som är registrerad hos Datainspektionen vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör inspektionens behandling av dina personuppgifter kontaktar du myndighetens dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns här. För att kunna utöva dina rättigheter behöver du kunna styrka din identitet.

På vår hemsida finns det allmän information kring dina rättigheter som registrerad.

Rätten till tillgång till uppgifter

Om Datainspektionen behandlar personuppgifter som gäller dig har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter, förutom om vi har en lagstadgad grund att vägra att tillgodose denna rättighet.

Datainspektionen behandlar uppgifter för att identifiera och kommunicera med den som lämnar in en förfrågan om tillgång och för att handlägga ärendet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Rätten till korrigering av uppgifter

Om de uppgifter som gäller dig och som vi behandlar är felaktiga, kan du begära att vi rättar dem.

Om vi rättar uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om korrigeringen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.

Datainspektionen behandlar uppgifter för att identifiera och kommunicera med den som lämnar in en förfrågan om korrigering och för att handlägga ärendet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Rätten att begränsa behandlingen

Om du anser att de uppgifter om dig vilka vi behandlat är felaktiga, om de behandlas i strid med lagen eller om du gjort en invändning mot behandlingen av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

I så fall kan vi behandla dina uppgifter enbart med ett samtycke av dig om vi behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk på grund av ett allmänt intresse, eller för att skydda en annan persons rättigheter.

Om vi begränsar behandlingen av uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om begränsningen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.

Datainspektionen behandlar uppgifter för att identifiera och kommunicera med den som lämnar in en förfrågan om begränsning och för att handlägga ärendet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Publicerad 10.1.2020
Uppdaterad 10.1.2020