Konsekvensbedömningar

Myndigheter ska göra konsekvensbedömningar om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för människors rättigheter och friheter. Det gäller särskilt vid användning av ny teknik och med beaktande av art, omfattning, sammanhang och ändamål,

Artikel 29-arbetsgruppen har givit ut riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordningens artikel 35. (17/SV  WP 248 rev. 01)