Rätt till begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling – artikel 18

Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas. Begränsning innebär i praktiken att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller i följande situationer:

Om den registrerade har bestridit personuppgifternas korrekthet och begärt rättelse, kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som uppgifternas korrekthet utreds.
Om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
Om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 kan han eller hon också begära att behandlingen begränsas i väntan på kontroll av om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

När en begränsning upphör ska den registrerade informeras om detta.