Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar – artikel 21

Den registrerade har i vissa situationer rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, eller efter en intresseavvägning. Om den registrerade invänder mot behandlingen i de här situationerna ska den personuppgiftsansvarige upphöra med att behandla personuppgifterna, om inte a) den personuppgiftsansvarige kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen eller b) det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Obs! Om en registrerad invänder mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.