Rätt till information och rätt till tillgång

Rätt till information och rätt till tillgång – artikel 13-15

Den registrerade har rätt till information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om behandlingen av personuppgifter ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in direkt från den registrerade och när de samlats in på något annat sätt.  Även i vissa andra situationer ska den registrerade ges information, till exempel om en personuppgiftsincident inträffat hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Den registrerade har rätt att få veta om hans eller hennes personuppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig, och i så fall få tillgång till personuppgifterna och även annan information relaterad till behandlingen av uppgifterna.

Informationen till den registrerade ska tillhandahållas i en lättillgänglig och skriftlig form (som kan vara elektronisk). Språket ska vara klart och tydligt. Informationen ska tillhandahållas utan kostnad. Om den registrerade begär eventuella kopior får dock den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna.

Datainspektionen har publicerat allmänna råd om myndigheters informationsplikt (Nr 6/2018), som beskriver informationsplikten mer ingående, bland annat vilken information som ska ges enligt dataskyddsförordningen. Som bilaga finns även som hjälpmedel en blankett för ansökan om information enligt artikel 15.