Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering – artikel 22

Den registrerade har som huvudregel rätt att inte bli föremål för ett beslut som grundas enbart på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Exempel på automatiserat beslutsfattande är till exempel ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Den registrerade har dock inte rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde gett sitt uttryckliga samtycke till det. Automatiserat beslutsfattande kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.

Automatiserat beslutsfattande kan fattas med eller utan profilering.  Profilering kan även användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.