Nyheter

Nyhetsbrev nr 6-2018

Datainspektionen har nu publicerat två nya vägledningar på sin webbsida: Allmän vägledning om myndigheternas behandling av personuppgifter  

Nyhetsbrev nr 5-2018

Datainspektionen har nu publicerat följande vägledningar på sin webbsida: Riktlinjer för myndigheter och organisationer ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras EU:s...

Nyhetsbrev nr 4-2018

Datainspektionen har i syfte att komplettera myndigheternas dokument om IT-strategier utarbetat en allmän vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

Nyhetsbrev nr 3-2018

Myndigheter och andra organisationer ska enligt dataskyddsbestämmelserna analysera det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter. Bland annat ska registerbeskrivningar upprättas över...

Nyhetsbrev nr 2-2018

Datainspektionens nya webbsida har nu kompletterats med omvärldsbevakning med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. 

Nyhetsbrev nr 1-2018

Datainspektionens uppdaterade webbsida lanseras måndagen den 15 januari på webbadressen https://di.ax

Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017

Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj nästa år innehåller bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll...

Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017

Allmän vägledning för integritetsanalys Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet...

Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017

Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och...

Datainspektionens nyhetsbrev 1-2017

Läs om Datainsektionens verksamhet under förra året. Datainspektionen har sammanställt verksamhetsberättelsen för fjolåret.

Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016

Avtal om registerbiträdes behandling av personuppgifter Datainspektionen har utarbetat en allmän vägledning gällande skriftligt avtal om registerbiträdets behandling av personuppgifter för de...

Nyhetsbrev 6-2016

Ny checklista förbereder myndigheter för den nya EU-förordningen Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till myndigheter och andra organisationer som nu måste förbereda sig för...

Nyhetsbrev 5-2016

Vad registreras om dig under en vanlig arbetsdag? Kan hela arbetsdagen rekonstrueras så att varje sak du gör på jobbet syns? Vem ser vad?

Nyhetsbrev 4-2016

Europaparlamentet har antagit EU:s dataskyddsregler Parlamentet har nu slutgiltigt antagit den nya EU-förordningen om dataskydd och det direktiv som reglerar hur personuppgifter får användas i...

Nyhetsbrev 3-2016

Användningen av molntjänster Alltfler myndigheter överväger att skaffa molntjänster. Det är mer lockande att hyra tjänster som levereras via internet än att ha ett eget IT-system som körs på egna...

Nyhetsbrev 2-2016

Safe Harbor-principerna gäller inte längre EU-domstolen ogiltigförklarade den 6 oktober 2015 EU-kommissionens beslut om de så kallade Safe Harbor-principerna. Domen innebär att överföringar av...

Nyhetsbrev 1-2016

EU:s dataskyddsreform Den 15 december i fjol kom EU, det vill säga EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd, överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Den nya...

Nyhetsbrev 3-2014

Användningen av molntjänster Vid användningen av molntjänster aktualiseras en del problem och frågeställningar som den registeransvariga myndigheten behöver ta ställning till.  Verksamheter som tar...

Nyhetsbrev 2-2014

Datainspektionens folder om dina rättigheter Du har rätt att få veta hur, var och varför myndigheterna behandlar dina personuppgifter. Visste du att du har rätt att se uppgifter om dig i IT-system...

Nyhetsbrev 1-2014

Behandling av personuppgifter i samband med brand- och räddningsuppdrag Datainspektionen har nyligen i samråd med den kommunala räddningsmyndigheten utarbetat en allmän vägledning för att underlätta...

Nyhetsbrev 3-2013

Behandling av personuppgifter inom barnomsorgen Det finns uppgifter inom barnomsorgen som inte direkt är känsliga enligt personuppgiftslagen, men som av många upplevs som känsliga såsom till exempel...

Nyhetsbrev 2-2013

Användningen av personbeteckningen Personbeteckningen är ingen känslig personuppgift och är inte heller sekretessbelagd. Personbeteckningen får trots det bara användas i de fall där det finns ett...

Nyhetsbrev 1-2013

Informationssäkerhet och e-post Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur myndigheter bör förbehålla sig till användningen av e-post. Användningen av e-post tar alltmer över som...

Nyhetsbrev 7-2012

Ny teknologi i förvaltningen Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen. Användningen av IKT i...

Nyhetsbrev nr 6-2012

Ny vägledning för hälso- och sjukvården om hur patienter kan informeras om sina personuppgifter. Nu får myndigheter som bedriver offentlig hälso- och sjukvård skriftlig vägledning för hur...